بير يازي آرش دكلان دان...

یکشنبه 27 شهریور 1390

+0 به يه ن
قوميتگرايي يا روايتگري
( با ذكر اين نكته كه تمامي مطالب آن مورد تاييد بنده نيست)

عاشقان ايران و آذربايجان ، زبان فارسي ، زبان توركي ، زبان كوردي و شيفتگان بينش انساني اين مقاله را بخوانند

     ...اينكه كوردها و توركها و بلوچها يك قومند يا يك ملت، يك بحث بسيار داغ و حساس و داراي ابعاد سياسي بسيار وسيعي است. چپي­ها البته با به كار بردن واژه «خلق» به جاي اين هر دو، خود را از اين دعوا خارج كرده و از زاويه ديگري به مسئله نگاه مي­كنند. اما مسئله تنها واژه «قوم» يا «ملت» نيست، بلكه مسئله اصلي انگيزه نهفته در پس اين واژگان است. وقتي كسي در دل پارادايم دنياي فارسي زبان ايران، كوردها يا توركها را «قوم» مي­نامد منظورش در واقع اين است كه آنها حقوقي را كه حقوق ملي ناميده مي­شود دارا نيستند. در مقابل كوردها و توركها هم كه خود را ملت مي­نامند، دقيقاً منظورشان بهره­ مندي از حقوقي خاص است كه آن را حقوق ملي مي­دانند؛ حق آموزش به زبان مادري در تمامي سطوح تحصيلي و نه فقط به عنوان يك واحد درسي در كنار و حاشيه دروس به زبان فارسي، حق خودگرداني كامل امور سياسي، در قالب فدراليسم يا جدائي كامل و نظاير آن...( بريده اي از مقاله ي اصلي كه ميتوانيد متن كامل آنرا در اينجا مطالعه فرماييد. )

http://www.daklan.com
بؤلوم : Tarix یازار : اردوغان 25 باخیش